חברת האחסון

הצטרפו אלינו עוד היום!

תקנון החברה
 1. זהו תקנון של אתר userv.co.il.
 2. הרכישה באמצעות האתר וכן השימוש בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין האתר. כלומר, השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים למשתמש בכפוף לקבלת והסכמת המשתמש לכל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. במקרה של רכישה באתר באמצעות צד ג’, העסקה תתבצע לאחר אישורו של צד ג’. סכום ששולם לא יוחזר.
 6. המשתמש מודע לכך שישנה עמלה חודשית ו/או עמלה חד פעמית על עסקאות שונות שמבוצעות באתר, והכל בהתאם לשיטת ההתקשרות של המשתמש עם האתר.
 7. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
 8. העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על-יד המשתמש ובאחריותו בלבד, באמצעות שם משתמש ו/או סיסמה תואמת שתקצה לך userv.co.il המאפשרת גישה אל האתר. שמור את הסיסמא באופן מאובטח ואל תעביר אותה לכל צד שלישי שהוא, שאיננו מורשה מטעמך לגשת לקובצי האתר ולתכנים. userv.co.il תהיה רשאית לקבוע אמצעי אבטחה אחרים ו/או נוספים.
 9. המשתמש אחראי לגיבוי מתמיד של הקבצים שנמצאים באתר\בשירות האחסון. לפיכך, המשתמש מתחייב כלפי החברה לשמור באופן שוטף וקבוע עותק מעודכן של כל התכנים ו/או הקבצים באתר ומאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. userv.co.il לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן של תכנים ו/או קבצים ו/או חדירה לקבצים ו/או שיבוש ומחיקה ו/או העברת מידע וזאת מכל סיבה שהיא. userv.co.il מבצעת גיבויים שוטפים שהינם בבעלותה 7 ימים אחורה מרגע הפסקת שירותי האחסון לאחר מכאן הקבצים נמחקים מתוך המערכת והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.
 10. userv.co.il שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת ו/או שינוי מסלולים וכיוצ”ב.
 11. userv.co.il רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים ו/או מידע על שירותים נוספים.
 12. במידה והתשלום של המשתמש לא יועבר בזמן הקבוע לתשלום, ובמידה ולא תהיה תגובה מהמשתמש במשך 7 ימים לאחר קבלת התראה, userv.co.il יהיו רשאים לנתק את המנוי ו/או את השימוש של המשתמש במוצרים של userv.co.il.
 13. על המשתמש אסור לבצע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון ו/או כל שימוש אחר ש – userv.co.il סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הוא מהווה שימוש בלתי-סביר במערכותיה ו/או משאביה.
 14. אישור המשתמש את כתב ההזמנה או תנאים אלו מהווה אישור להסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מ userv.co.il ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אל המשתמש לפי פרטי הקשר השמורים במאגר המידע של החברה, לרבות באמצעות פקסימיליה, דוא”ל או הודעות מסר קצר. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לחברה על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך החברה ו/או מי מטעמה.
 15. userv.co.il נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בכל מקרה, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 16. כל המידע או תוצאות המידע כתוצאה משימוש באתר, והמופיע באתר מוצע למשתמש כמות שהוא (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה או דרישה כלפי האתר או כלפי userv.co.il בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 17. עם השימוש באתר, המשתמש מודע לכך שיכולים להיווצר עיכובים בקבלת תוצאות מאתרים אחרים אשר אליהם מקשר אתר userv.co.il, ולפיכך אתר userv.co.il אינו אחראי לפעילויות של אתרים אחרים, אלא רק מסייע לקישור אליהם, כך באופן כזה בו קישור מופיע לאתר אחר, ולכן קישור זה אינו מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנות, שלמות, או מכל בחינה אחרת.
 18. אתר userv.co.il אינו אחראי לבדיקות נוספות אחרות לצורך ההתקשרות העסקית שייתכן ויש צורך לבצע מול גורמים אחרים או אף מול אותם גורמים שעוברים בדיקה בסיוע אתר סוגרים חשבון.
 19. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר של המשתמש חלה על המשתמש בלבד ו – Userv.co.il לא תישא בכל אחריות בגינם.
 20. האתר userv.co.il אינו אחראי לטיפול ו/או תחזוקת של מערכת האנטי וירוס ו/או השרת. האתר userv.co.il לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם במידה והשרת ו/או האנטי וירוס או כל מוצר אחר שיימכר על ידי userv.co.il לא יפעל.
 21. האתר פועל לפי חוק, וכל משתמש המסכים לתקנון זה מאשר בזאת כי הוא ישתמש באתר לפי חוק, ולפיכך, userv.co.il לא מסכים ו/או מאשר להפעלת ו/או שימוש באתר או בשירותים שהוא מוכר לביצוע פעולות שמנוגדות לחוק.
 22. המשתמש מודע לכך כי במידה והוא יפעיל ו/או ימכור שירות ו/או מוצר המנוגדים להוראות החוק, האתר יוסר לאלתר משימוש ו – userv.co.il לא יהווה פלטפורמה למכירת אותו המוצר.
 23. במקרה של זיהוי פעולות זדוניות בשרתי ואו משרתי החברה, userv.co.il שומרת את הזכות לשתף פעולה עם הרשויות, לחקור ולשמור כל מידע רלוונטי.
 24. במקרה של תביעה בהקשר לאתר זה, בית המשפט המתאים יהיה בחיפה.
 25. המשתמש מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, הוא בדק את השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם ומצא אותם מתאימים לצרכיו, ועל כן הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי userv.co.il בעניין התאמת השירותים לצרכיו. השימוש בשירותי userv.co.il נעשה אפוא על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 26. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של userv.co.il.
 27. תקנון האתר נכתב באמצעות יעוץ משפטי. המשתמש מודע לכך שיש לו את האפשרות להתייעץ עם עו”ד מטעמו בטרם הסכמת שימוש בתקנון זה.
 28. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעלי האתר.
 29. כל בוררות שהיא בין חברת החברה והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום משרדי החברה ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.
 30. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 31. אם אינך מעל גיל 18, אינך מורשה לרכוש באתר אלא באמצעות מבוגר
 32. אחריות מוצרים: לאתר יהיה אחריות בדבר המוצרים שנמכרים על ידו בהתאם להוראות החוק
 33. מדיניות ביטול: לאתר תהיה מדיניות ביטול בהתאם להוראות החוק
 34. userv.co.il נותנת שירותים בשם נטפאוור וכפופה להסכמי ההתקשרות ותנאי השירות של נטפאוור